Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de govern

Comissió de coordinació de campus

La Comissió de Coordinació del campus té com a funció millorar l'eficiència i l'eficàcia dels recursos i les activitats del campus. Està constituïda pel director o directora del Campus (que la presideix), els subdirectors o subdirectores, els responsables d'ensenyament, el o la responsable de gestió del campus, un representant del PAS i un representant de l'alumnat per cadascun dels ensenyaments de grau del campus de les Terres de l'Ebre.

Son funcions de la Comissió de Coordinació del campus: