Universitat Rovira i Virgili

INSTRUCCIONS RELATIVES A L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC PER A ESTUDIANTS

L'Ajuntament de Tortosa té establert un sistema de tarifació de transport públic urbà per a estudiants.
Mitjançant aquest sistema, i durant el curs escolar 2023-2024, els estudiants dels centres d'ensenyament
de Tortosa, podran gaudir d'una reducció en el bitllet d'autobús i, en conseqüència, desplaçar-se fins als
seus centres pagant el 50% de la tarifa normal establerta per HIFE S.A. durant el curs 2023-2024.
Anualment l'Ajuntament de Tortosa fixarà l'import del bitllet en funció dels acords a que arribi amb l'empresa
HIFE S.A.


L'Ajuntament expedirà un carnet personal i intransferible de durada de curs escolar. S'expedirà al Servei
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Tortosa, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i dijous de
16 a 18:30 hores.


Les condicions que han de reunir els beneficiaris d'aquest transport subvencionat per l'Ajuntament són:


1. Residir o estar empadronat/da al municipi de Tortosa. Per tal de verificar aquesta condició,
l'alumnat interessat presentarà al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Tortosa, original i
fotocòpia del DNI/NIE/passaport/carnet de conduir (es facilitarà l'adreça actual si la que apareix al
document presentat correspongués a l'antic domicili), on es comprovarà la seva condició de
residents/empadronats . També podran presentar un contracte de lloguer, nota simple, escriptura de
propietat o sinó es té cap d'aquests documents declaració jurada ,a nom dels seus pares o tutors
legals, que demostri que aquells alumnes que, tot i no estar empadronats a Tortosa, resideixen de
forma habitual a la ciutat per tal de realitzar els seus estudis. L'incompliment de la condició de
resident o empadronat/da provocarà la suspensió immediata del carnet expedit.


2. Ser estudiant d'un centre d'ensenyament de Tortosa. La condició d'estudiant del centre serà
verificada des del mateix Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Tortosa en presentar,
juntament amb el DNI/NIE/passaport/carnet de conduir, una fotocòpia del full de matriculació o bé
certificat conforme consta matriculat en un centre educatiu del municipi de Tortosa.


3. Hauran de facilitar també una foto tipus carnet.


Ser beneficiari del carnet de transport públic urbà per a estudiants permetrà :
a) disposar d'un carnet personal i intransferible
b) pagar la tarifa establerta per viatge
c) fer-ne ús durant els dies lectius del curs escolar


Aquestes condicions són d'aplicació al transport públic urbà de la línia L1, la L2 i la L3. Es contempla també
gaudir del transbordament gratuït entre les línies L1, L2 i L3 durant un període de 30 minuts i pagant un sol
bitllet.